/ Fysio-experts - KLACHT & PRIVACY

KLACHTENREGELING

Een klacht over je fysiotherapeut

Natuurlijk doen jij en jouw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat je een klacht hebt over de behandeling van de fysiotherapeut of de manier waarop de fysiotherapeut met je om gaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.  

 

In gesprek met je fysiotherapeut

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met je fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar de fysiotherapeut werkt. Het kan zijn dat je het moeilijk vindt om je klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld je partner, een familielid of iemand anders die je vertrouwt. De praktijkhouders zullen tevens op de hoogte gebracht worden van de klacht en zullen hier indien nodig naar handelen.

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt je een klacht indienen bij de klachtencommissie van het KNGF (033-4672900), zij zullen je verder helpen om je klacht in te dienen. Een klacht behoort schriftelijk en ondertekend ingediend te worden.

 

Uiteraard hopen wij dat jouw ervaring positief zal zijn, mocht dit echter niet het geval zijn, dan hopen we dat je in alle veiligheid je bezwaren of minder prettige ervaringen bij ons kwijt kunt.

 

Fysio-Experts hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio-Experts houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-       Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;

-       Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-       Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-       Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-       Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-       Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysio-Experts zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysio-Experts verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-       Administratieve doeleinde;

-       Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-       Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-       De overeengekomen behandelopdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio-Experts de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-       Voornaam;

-       Tussenvoegsel;

-       Achternaam en eventueel partner achternaam

-       Adresgegevens

-       Contactgegevens (Telefoonnummer(s) en E-mailadres)

-       BSN

-       Zorgverzekeringsgegevens

-       Beroep en eventueel werkgever

Uw persoonsgegevens worden door Fysio-Experts opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-       Voor een periode van 7 jaar alleen in de financiële administratie

-       Gedurende de looptijd van de overeenkomst 

-       Bij Patiënten is het van belang om een zo compleet mogelijk beeld van de medische historie van patiënten te hebben en veranderingen en toevoegingen in de medische geschiedenis bij te houden zodat bij toekomstige consulten die inzichtelijk zijn. Daarom archiveren wij deze elektronisch in de EPD software. Deze is alleen toegankelijk voor actief in dienst zijnde medewerkers via software op computers die minimaal tweemaal met een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord beveiligd zijn. De overeenkomst waarop wij die gegevens verkregen hebben verloopt dan ook niet.

-        

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysio-Experts verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-       Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-       De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio-Experts de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-       Voornaam;

-       Tussenvoegsel;

-       Achternaam;

-       Telefoonnummer;

-       E-mailadres;

-       Geboortedatum;

-       Salarisgegevens;

-       Kopie ID;

-       BSN-nummer;

-       Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Fysio-Experts opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-       Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-       De beheerder van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)

-       Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

-       Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fysio-Experts bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Het is van belang om een zo compleet mogelijk beeld van de medische historie van patiënten te hebben en veranderingen en toevoegingen in de medische geschiedenis bij te houden zodat bij toekomstige consulten die inzichtelijk zijn. Daarom archiveren wij deze elektronisch in de EPD software. Deze is alleen toegankelijk voor actief in dienst zijnde medewerkers via software op computers die minimaal tweemaal met een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord beveiligd zijn. De overeenkomst waarop wij die gegevens verkregen hebben verloopt dan ook niet.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-       Alle personen die namens Fysio-Experts van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-       We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-       We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-       Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-       We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-       Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Erik Thoomes, Fysio-Experts

Rijndijk 137

2394 AG Hazerswoude

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

Spacer